Arama sonuçlarınız

Ön Bilgilendirme Formu Ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1 – TARAFLAR

SATICI

  • Satıcı İsim/Unvanı:
  • Satıcı’nın Açık Adresi:
  • Satıcı’nın Telefonu:
  • Satıcı Mersis No:
  • Satıcı E-Posta Adresi :

ALICI

  • Adı – Soyadı :
  • Adresi :
  • Telefon :
  • E-Posta :

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, TUNA ÖKTEM -CREATİVERA TEKNOLOJİ’YE (“CREATİVERA”) ait www.ogrencikonut.com  alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı ogrencikonut.com ile akdetmiş oldukları Websitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında Creativera’nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

ÜRÜN ADI                                                ADET/SÜRE                          BİRİM   FİYAT                  TOPLAM FİYAT

ÖDEME ŞEKLİ :

FATURANIN GÖNDERİLECEĞİ E-POSTA ADRESİ :

GENEL HÜKÜMLER

Hizmet Alan, Madde 3’te belirtilen Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm

bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme Hizmet Alan tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Satın alınan hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur.

Bu Sözleşme’ye konu hizmet, Hizmet Alan tarafından onaylanan Üyelik Sözleşmesi’nde düzenlenen hükümler

çerçevesinde sunulacaktır.

Hizmet Alan ve Hizmet Veren işbu Sözleşme’nin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi

olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

CAYMA HAKKI:

Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce kendi onayı ile

hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkını kullanamayacak olup bu kapsamda cayma hakkı

süresi içinde hizmetten faydalanmaya başlamışsa cayma hakkının ortadan kalkacağını bildiğini kabul eder.

Listelenen ilan, ilanın öne çıkan çeşitleri ile birlikte paket halinde sunulduğu ürünler veya reklam hizmeti (bundan böyle “Ürün”

olarak anılacaktır) satın alımlarında; Hizmet Alan “Ürün”ü kullanmaya başlamış ise; cayma hakkı kullanamaz, bakiye

yayın süresine ilişkin ücret iadesi talebinde bulunamaz..

Hizmet Alan, “Ürün”ü kullanmaya başlamamış ise; işbu Sözleşme’nin kurulduğu günden itibaren on dört gün içinde

hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Hizmet Alan, bahsi

geçen süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini, işbu Sözleşme ekinde Ek-2 olarak yer alan örnek cayma

hakkı formunu doldurarak site-içi mesajlaşma ile veya sair açık bir bildirim ile Hizmet Veren’e bildirecektir. Hizmet

Veren, ilgili bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden on dört gün içerisinde kendisine yapılmış ödemeleri Hizmet

Alan’a iade edecektir.

Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını

kabul eder.  

BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesi’nde yer alan S.S.S sayfasında destek veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Creativera’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ek-1 Cayma Hakkı Formu

Kime: (Hizmet Veren’in ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

Bu formla aşağıdaki hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Sipariş tarihi:

Cayma hakkına konu hizmet:

Cayma hakkına konu hizmetin bedeli:

Hizmet Alan’ın adı ve soyadı:

Hizmet Alan’ın e-posta adresi:

Hizmet Alan’ın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

Tarih:

İlanları Karşılaştır